Integritetspolicy

1. Dataskydd en överblick

Allmän information

Följande information ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker denna webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som du kan identifieras med. Detaljerad information om ämnet dataskydd finns i vår dataskyddsdeklaration som listas nedanför denna text.

Datainsamling på denna webbplats

Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Du hittar deras kontaktuppgifter i avsnittet "Anmärkning om det ansvariga organet" i denna dataskyddsdeklaration.

Hur samlar vi in ​​dina uppgifter?

Å ena sidan samlas dina uppgifter in när du meddelar dem till oss. Detta kan vara, t.ex. uppgifter som du anger i ett kontaktformulär.

Andra uppgifter registreras automatiskt eller med ditt samtycke när du besöker webbplatsen av våra IT-system. Detta är huvudsakligen tekniska data (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tid för sidvisning). Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du går in på denna webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter för?

En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa att webbplatsen är felfri. Annan information kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du med avseende på dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst ta emot information om ursprung, mottagare och syfte med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära korrigering eller radering av dessa uppgifter. Om du har gett ditt samtycke till databehandling kan du när som helst återkalla detta samtycke för framtiden. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa omständigheter. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Du kan kontakta oss när som helst om du har ytterligare frågor om dataskydd.

2. Hosting och Content Delivery Networks (CDN)

Extern hosting

Denna webbplats lagras av en extern tjänsteleverantör (s.k. Värd eller Hoster). De personuppgifter som registreras på denna webbplats lagras på värdens servrar. Detta kan vara v. a. vara IP-adresser, kontaktförfrågningar, meta- och kommunikationsdata, kontraktsdata, kontaktuppgifter, namn, webbplatsåtkomst och annan information som genereras via en webbplats.

Hostern används för att fullgöra avtalet med våra potentiella och befintliga kunder (Art. 6 stycke 1 lit. 1 lit. f GDPR). och av intresse för en säker, snabb och effektiv tillhandahållande av vårt online-erbjudande av en professionell leverantör (artikel 6 par. 1 lit. f GDPR).

Vår värd behandlar bara dina uppgifter i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla sina prestationsskyldigheter och följer våra instruktioner med avseende på dessa uppgifter.

Vi använder följande värdar:

Inleed; Yelles AB
Ovabacksgattu 10
79370 Tällberg
Sverige

3. Allmän information och obligatorisk information

Integritet

Operatörerna av denna webbplats tar skyddet av dina personuppgifter mycket seriöst. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsföreskrifterna och denna dataskyddsdeklaration.

När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter som du kan identifieras personligen med. Denna dataskyddsdeklaration förklarar vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder den för. Det förklarar också hur och i vilket syfte detta görs.

Vi vill påpeka att dataöverföring via Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsbrister. Ett fullständigt skydd av uppgifterna mot åtkomst från tredje part är inte möjligt.

Anmärkning om det ansvariga organet

Det ansvariga organet för databehandling på denna webbplats är:

Prohisto AB
Villtofta 3
355 94 Vederslöv
Sverige

Telefon: +46 (0) 70 634 52 23
E-Mail: mail@prohisto.se

Det ansvariga organet är den fysiska eller juridiska personen som, ensam eller tillsammans med andra, beslutar om syften och sätten att behandla personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser etc.).

Lagringstid

Såvida inte en specifik lagringsperiod anges i denna dataskyddsdeklaration förblir dina personuppgifter hos oss tills syftet med databehandlingen inte längre gäller. Om du gör en legitim begäran om radering eller återkallar ditt samtycke till databehandling kommer dina uppgifter att raderas såvida vi inte har några andra lagligt tillåtna skäl för att lagra dina personuppgifter (t.ex. skatte- eller handelsrättliga lagringsperioder); i det senare fallet sker strykningen efter att dessa skäl inte längre gäller.

Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Många databehandling är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Lagligheten i databehandlingen som utförts före återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

Rätt att invända mot insamlingen av uppgifter i speciella fall och direktannonsering (artikel 21 GDPR)

Om databehandlingen baserad på Art. 6 Abs. 1 lit. E ELLER F GDPR, har du rätten när som helst att förbjuda behandlingen av dina personuppgifter för skäl som härrör från din speciella situation; DETTA GÄLLER också fören på dessa bestämmelser baserade profilering. DEN RELEVANTA RÄTTSLIGA GRUNDEN PÅ vilken BEHANDLING KRÄVS, KAN HÄNVISAS I DENNA sekretesspolicy. Om du motsäger, BEHANDLAR Vi INTE LÄNGRE DINA PÅVERKADE PERSONUPPGIFTER, Såvida Vi inte kan bevisa övertygande skäl för bearbetningen som överväger dina intressen, rättigheter och friheter eller bearbetningen är till fastställandet, utövandet eller försvar av rättsliga anspråken (Invändningar Art. 21 par. 1 GDPR).

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS FÖR ATT FUNGERA för DIREKTreklam, HAR DU RÄTTEN ATT motsäga när som helst bearbetningen av dina personuppgifter för syftet med sådan reklam; DETTA GÄLLER också för PROFILERING om det står I FÖRBINDELSE MED SÅDAN DIREKTAreklam. OM DU INTE håller med kommer dina personuppgifter inte längre att användas för syftet med direktreklam (Invändningar Art. 21 par. 2 GDPR).

Rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten

I händelse av brott mot GDPR har de berörda rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de har sin vanliga vistelseort, deras arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen. Rätten att inge ett klagomål finns utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga åtgärder.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att uppfylla ett kontrakt som överlämnas till dig eller till en tredje part i ett gemensamt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan ansvarig person kommer detta endast att göras om det är tekniskt genomförbart.

SSL- eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, såsom beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder denna webbplats SSL- eller TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att webbläsarens adressrad ändras från "http: //" till "https: //" och med låssymbolen i din webbläsarrad.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan informationen som du överför till oss inte läsas av tredje part.

Upplysning, radering och korrigering

Inom ramen för tillämpliga lagbestämmelser har du rätt att få gratis information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare och syftet med databehandlingen och, om nödvändigt, rätt att korrigera eller radera dessa uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss om du har ytterligare frågor om personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandlingen

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du kan när som helst kontakta oss för detta ändamål. Rätten till begränsning av behandlingen finns i följande fall:

  • Om du bestrider riktigheten av dina personuppgifter som lagras av oss behöver vi vanligtvis tid för att kontrollera detta. Under testets längd har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
  • Om behandlingen av dina personuppgifter har inträffat / sker olagligt kan du begära att databehandlingen begränsas istället för att raderas.
  • Om vi ​​inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem för att utöva, försvara eller hävda rättsliga anspråk, har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas istället för att raderas.
  • Om du har gjort invändningar i enlighet med artikel 21 punkt 1 i GDPR, måste dina och våra intressen vägas upp. Så länge det ännu inte är klart vems intressen råder har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter, kan dessa uppgifter - förutom lagring - endast tillåtas med ditt samtycke eller för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av skäl av stort allmänt intresse som behandlas av Europeiska unionen eller en medlemsstat.

4. Datainsamling på denna webbplats

Cookies

Våra internetsidor använder så kallade "cookies". Cookies är små textfiler och orsakar inte någon skada på din enhet. De lagras antingen tillfälligt under en session (session cookies) eller permanent (permanent cookies) på din enhet. Sessionscookies raderas automatiskt efter ditt besök. Permanenta cookies förblir lagrade på din enhet tills du raderar dem själv eller din webbläsare raderar dem automatiskt.

I vissa fall kan cookies från tredjepartsföretag också lagras på din enhet när du går in på vår webbplats (tredjepartscookies). Dessa gör det möjligt för oss eller dig att använda vissa tjänster från tredje part (t.ex. cookies för behandling av betaltjänster).

Cookies har olika funktioner. Många cookies är tekniskt nödvändiga eftersom vissa webbplatsfunktioner inte fungerar utan dem (t.ex. kundvagnens funktion eller visning av videor). Andra cookies används för att utvärdera användarnas beteende eller för att visa reklam.

Cookies som krävs för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen (nödvändiga cookies) eller för att tillhandahålla vissa funktioner du vill ha (funktionella cookies, t.ex. för kundvagnens funktion) eller för att optimera webbplatsen (t.ex. cookies för att mäta webbpubliken) sparas på grund av artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR, såvida inte en annan rättslig grund ges.

Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av lagring av kakor för teknisk felfri och optimerad tillhandahållande av sina tjänster. Om samtycke till lagring av kakor har begärts, lagras de berörda kakorna uteslutande på grundval av detta samtycke (artikel 6 stycke 1 lit. en GDPR); samtycket kan återkallas när som helst.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av kakor och endast tillåta kakor i enskilda fall, utesluta godkännande av kakor i vissa fall eller i allmänhet och aktivera automatisk radering av kakor när du stänger webbläsaren. Om cookies är avaktiverade kan funktionaliteten på denna webbplats begränsas.

I den mån cookies används av tredjepartsföretag eller för analysändamål kommer vi att informera dig om detta separat i samband med denna dataskyddsdeklaration och vid behov begära ditt samtycke.

Serverloggfiler

Webbplatsleverantören samlar in och lagrar automatiskt information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:

  • Webbläsartyp och webbläsarversion
  • operativsystem som används
  • Henvisnings-URL
  • Värdnamn för åtkomstdatorn
  • Tid för serverförfrågan
  • IP-adress

Dessa data slås inte samman med andra datakällor.

Dessa uppgifter registreras på grundval av artikel 6 stycke 1 lit. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av den tekniskt felfria presentationen och optimeringen av sin webbplats - serverloggfilerna måste registreras för detta.

Kontaktformulär

Om du skickar förfrågningar till oss med hjälp av kontaktformuläret kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive kontaktuppgifterna som du angav där, att sparas av oss för att behandla begäran och vid uppföljningsfrågor. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Dessa uppgifter behandlas på grundval av artikel 6.1 b GDPR, förutsatt att din begäran är relaterad till uppfyllandet av ett kontrakt eller är nödvändig för att genomföra åtgärder före avtalsenliga avtal. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av effektiv behandling av de förfrågningar som skickas till oss (artikel 6 par. 1 lit. f GDPR) eller på ditt samtycke (artikel 6 par. 1 lit. en GDPR) ) förutsatt att detta har begärts.

Uppgifterna som du anger i kontaktformuläret förblir hos oss tills du ber oss ta bort den, återkalla ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagring inte längre gäller (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska rättsliga bestämmelser - särskilt lagringstider - förblir opåverkade.

Förfrågningar via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax kommer din begäran, inklusive all personlig information som härrör från den (namn, begäran), att lagras och behandlas av oss för att behandla din begäran. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Dessa uppgifter behandlas på grundval av artikel 6.1 b GDPR, förutsatt att din begäran är relaterad till uppfyllandet av ett kontrakt eller är nödvändig för att genomföra åtgärder före avtalsenliga avtal. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av effektiv behandling av de förfrågningar som skickas till oss (artikel 6 par. 1 lit. f GDPR) eller på ditt samtycke (artikel 6 par. 1 lit. en GDPR) ) förutsatt att detta har begärts.

Uppgifterna som du skickar till oss via kontaktförfrågningar förblir hos oss tills du ber oss ta bort den, återkalla ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagring gäller inte längre (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska lagbestämmelser - särskilt lagstadgade lagringstider - förblir opåverkade.

5. Sociala medier

Plugins för sociala medier med Shariff

Denna webbplats använder plugins från sociala medier (t.ex. Facebook, Twitter).

Du kan vanligtvis känna igen plugin-programmen genom deras respektive logotyp för sociala medier. För att garantera dataskydd på denna webbplats använder vi bara dessa plugins tillsammans med den så kallade "Shariff" -lösningen. Denna applikation förhindrar att plugins som är integrerade på denna webbplats överför data till respektive leverantör när sidan öppnas för första gången.

Först när du aktiverar respektive plugin genom att klicka på tillhörande knapp kommer en direkt anslutning till leverantörens server att upprättas (samtycke). Så snart du aktiverar plugin-programmet får respektive leverantör information om att du har besökt denna webbplats med din IP-adress. Om du är inloggad på ditt respektive sociala mediekonto (t.ex. Facebook) samtidigt, kan respektive leverantör tilldela ditt besök på den här webbplatsen till ditt användarkonto.

Att aktivera plugin-programmet utgör samtycke i den mening som avses i artikel 6.1 (a) GDPR. Du kan återkalla detta samtycke när som helst med verkan för framtiden.

6. Nyhetsbrev (Newsletter)

Nyhetsbrevdata

Om du vill få det nyhetsbrev som erbjuds på webbplatsen behöver vi en e-postadress från dig samt information som gör att vi kan verifiera att du är ägaren till den angivna e-postadressen och att du samtycker till att få nyhetsbrev. Ytterligare uppgifter samlas inte in eller samlas endast in på frivillig basis. Vi använder dessa uppgifter uteslutande för att skicka den begärda informationen och vidarebefordrar den inte till tredje part.

Behandlingen av uppgifterna som registrerats i nyhetsbrevets registreringsformulär sker uteslutande på grundval av ditt samtycke (artikel 6 punkt 1 lit. en GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till lagring av data, e-postadress och deras användning för att skicka nyhetsbrevet, till exempel via länken "Avsluta prenumeration" i nyhetsbrevet. Lagligheten i de databehandlingsåtgärder som redan har ägt rum påverkas inte av återkallelsen.

Uppgifterna som du har lagrat hos oss i syfte att prenumerera på nyhetsbrevet kommer att lagras av oss eller tjänsteleverantören av nyhetsbrevet tills du avslutar prenumerationen på nyhetsbrevet och kommer att raderas från distributionslistan för nyhetsbrev efter att du har avslutat prenumerationen på nyhetsbrevet eller efter syftet har upphört att existera. Vi förbehåller oss rätten att radera eller blockera e-postadresser från vår distributionslista för nyhetsbrev efter eget gottfinnande inom ramen för vårt berättigade intresse i enlighet med artikel 6 punkt 1 lit.

När du har tagits bort från distributionslistan för nyhetsbrev kan din e-postadress lagras i en svartlista av oss eller tjänsteleverantören för nyhetsbrev för att förhindra framtida utskick. Uppgifterna från den svarta listan kommer endast att användas för detta ändamål och slås inte samman med andra uppgifter. Detta tjänar både ditt intresse och vårt intresse av att följa de lagliga kraven när man skickar nyhetsbrev (legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6 par. 1 lit. f GDPR). Lagringen i svartlistan är inte tidsbegränsad. Du kan invända mot lagringen förutsatt att dina intressen överväger våra legitima intressen.